Skip to content Skip to footer
 1. BEVEZETÉS

Az átláthatóság és érthetőség kiemelten fontos számunkra, ezért készítettük el az alábbi jól áttekinthető és a jogszabályok nyelvezetét kevésbé ismerő Látogató számára is könnyen értelmezhető tájékoztatót.

BB Kreatív Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Sík Sándor utca 1., 1/2) a Weboldal Üzemeltetője, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Ennek keretében vállalja, hogy az adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos magyar és uniós jogszabályokban meghatározottaknak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa, de módosítás esetén a módosított tájékoztató a közzététel napján lép hatályba és elérhetővé válik a fenti linkeken.

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük.

Adatkezelési tevékenységünk során az alábbi, jogszabályoknak megfelelően járunk el:

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.),
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.),
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.),
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.),
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (GDPR),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

neve: BB Kreatív Kft.
székhelye: 6724 Szeged, Sík Sándor utca 1., 1/2

postai levélcíme: 6726 Szeged, Sík Sándor utca 1., 1/2
elektronikus elérhetősége (email címe): hello@bbweb.hu

telefonszáma: +36705510814
cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 06-09-027375
adószáma: 27480072-2-06


tárhely-Szolgáltató neve: MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft.        

tárhely-Szolgáltató székhelye: 7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3.

tárhely-Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@mikrovps.net

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36702980888

Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:

Hétfőtől péntekig: 8:00 – 18:00

December 24-én és 31-én: 8:00 – 14:00

Ünnepnapokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Az alábbi meghatározásokat azért írtuk le, hogy segítsenek a tájékoztatóban szereplő fogalmakat pontosan és könnyebben megérteni:

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ. Az a természetes személy azonosítható, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatkezelővel végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni.

Hozzájárulás: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő hozzáférhetővé tesz.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Kapcsolatfelvétel

Ön bármikor választhatja az Adatkezelővel történő írásbeli, vagy online elérhetőségein, vagy telefonos ügyfélszolgálata útján való kapcsolattartást. A kapcsolatfelvétel nem kötelező, de lehetősége van telefonon, e-mailen vagy a Weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felvenni velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott, lentebb felsorolt adatokat tároljuk.

A telefonhívás esetén a beszélgetésről, így az Ön hangjáról is hangfelvételt nem készítünk.

személyes adataz adatkezelés céljajogalapja
családi név, utónévaz Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során kapcsolatba tudjunk lépni ÖnnelA GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/B §, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.
e-mail címaz Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során kapcsolatba tudjunk lépni ÖnnelA GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/B §, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.
telefonszámaz Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során minél gyorsabban, közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, de a megadása nem kötelező a kapcsolatfelvételhezA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.
kérés tárgya és leírásaa kérdés és a tárgy leírásának a megadása azért szükséges, hogy az adott témát érintő kérdést kivizsgálhassuk és pontosan megválaszolhassuk ÖnnekA GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/B §, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama: Az információkérés beérkezéstől számítottan Ön bármikor kérheti a rendelkezésünkre bocsátott fenti adatok bármelyikének a törlését. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja az adatait a kérés beérkezését követően haladéktalanul töröljük. A törlésről emailben tájékoztatjuk Önt és amennyiben email címének a törlését is kérte, úgy a tájékoztatást követően az email címét is töröljük a tájékoztatás megküldése napján.

A törlésre irányuló kérés nélkül az információkérés beérkezéstől számítottan 3 hónapig kezeljük a rendelkezésünkre bocsátott nevet, emailcímet, telefonszámot, és a kérdés tárgyát, leírását. 3 hónapos időtartamot azért határoztuk meg mert előfordul, hogy válaszunkat újra el kell küldenünk, amennyiben korábbi válaszunkat valamilyen okból nem kapta meg, vagy esetleg hosszabb időt vesz igénybe az adott kérdés megválaszolása. 3 hónap elteltével az összes adatát töröljük.

Feliratkozás

A BB Kreatív Kft. által közzétett online tartalmak letöltéséhez és eseményeiken való részvételhez az alábbi adatait kötelező megadnia.  Ha nem adja meg valamely adatát, úgy azzal a következménnyel kell számolnia, hogy rendelést nem tudjuk teljesíteni.

személyes adataz adatkezelés céljajogalapja
név, emailcímonline tartalmak letöltése, jelentkezés online eseményekhez képzésre történő jelentkezés, kapcsolattartás és értesítések küldéseA GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján szolgáltatás nyújtásához szükséges és a szerződés teljesítését követően a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Jelentkezés a képzésre a Weboldalon keresztül

A jelentkezéshez és a szerződés létrejöttéhez az alábbi adatait kötelező megadnia. Ha nem adja meg valamely adatát, úgy azzal a következménnyel kell számolnia, hogy a szerződés nem jön létre, mivel rendelést teljesíteni nem tudjuk.

személyes adataz adatkezelés céljajogalapja
név, emailcímképzésre történő jelentkezés, a szerződés létrehozása és teljesítése, a tandíjfizetés dokumentálása, vásárlói kapcsolattartásA GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján szolgáltatás nyújtásához szükséges és a szerződés teljesítését követően a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.
számlázási név, címa tanulmányi szerződés elkészítés, valamint a díjbekérő kiállításaA GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése szinti számviteli bizonylat megőrzése és és a szerződés teljesítését követően a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama: A számlázási adatok (név, cím) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük az adatait.

A vásárlási adatok (név, emailcím, telefonszám, jelentkezés fentebb felsorolt adatai) tekintetében a jelentkezést követő 5 évig tároljuk az Ön adatait a Ptk. 6:22. §-a szerinti általános elévülési időhöz igazodva az esetleges jogi igények kezelése érdekében.

Panaszkezelés

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, vagy egyéb okból kifogásolja az Szolgáltató eljárását a rendelésével, vásárlásával, jótállási, kellékszavatossági vagy bármilyen egyéb igényével kapcsolatban, úgy panaszával az Üzemeltetőhöz fordulhat az alábbi elérhetőségeken. A beérkező panaszok során a személyes adatokat az Üzemeltető és az erre feljogosított munkavállalója kezelheti.

személyes adataz adatkezelés céljajogalapja
név, emailcímaz Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során kapcsolatba tudjunk lépni ÖnnelA GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján.
telefonszámaz Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során minél gyorsabban, közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, de a megadása nem kötelezőA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.
panasz tárgya és leírásaa panasz és a tárgy leírásának a megadása azért szükséges, hogy az adott témát érintő panaszt kivizsgálhassuk és pontosan megválaszolhassuk ÖnnekA GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján.

Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni, mely időtartam letelte után az adatokat töröljük.

Hírlevél

Ha Ön szeretne az érdeklődési körébe tartozó termékeinkre, aktuális ajánlatainkra vonatkozó naprakész információt kapni, vagy legfrissebb híreinkről szeretne tájékozódni feliratkozhat a hírlevelünkre. A feliratkozást követően rendszeresen küldünk Önnek hírlevelet a megadott email címére.

A feliratkozás egyben egy hozzájárulás is ahhoz, hogy emailen keresztül reklámanyagot, híreket küldjünk Önnek a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatosan.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a tőlünk kapott üzenetek alsó részén elhelyezett “leiratkozás” című link megnyitásával és a megnyíló oldalon a leiratkozás megerősítésével. A hozzájárulás bármikor visszavonható továbbá egy nekünk küldött üzenettel vagy telefonhívással, melyben egyértelműen nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni tőlünk.

személyes adataz adatkezelés céljajogalapja
emailcím, a feliratkozás dátuma, a feliratkozás IP címeReklámot tartalmazó üzenetek küldése és tájékoztatás nyújtása az aktuális termékekről, akciókról, új szolgáltatásokról, hírekről stb.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Grtv. 6. §-a szerint az Ön hozzájárulásán alapul

Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig tart.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: az érintettek személyes adatai alapján az érintetteket vásárlói profilokba soroljuk, és részükre az adott profilhoz igazodó hírleveleket küldünk.

 1. ADATFELDOLGOZÓK

Tárhely szolgáltatónk

A Weboldalunk fenntartásához, elérhetővé tételéhez és kezeléséhez az alább megnevezett Adatfeldolgozót veszünk igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a Weboldalon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. A velük megosztott személyes adatokat nem használhatják fel saját céljaikra, és az adatokat a feladat elvégzése után törölniük kell, vagy vissza kell őket szolgáltatniuk.

Tárhely-szolgáltató: MikroVPS Kft. (székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33., e-mail: support@mikrovps.hu, telefon: +3694200210)

Az adatfeldolgozás időtartama: Legkésőbb az Adatkezelő és a fent nevezett tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, illetve az egyes személyes adat fentebb megnevezett időpontban való törléséig.

Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 1. COOKIE SZABÁLYZAT

Mik azok a cookie-k (sütik)?

A cookie (süti) egy digitális, csekély méretű, betűkből és számokból álló információcsomag, amely akkor kerülhet az számítógépére, mobil készülékére vagy más berendezése böngészőjére amikor a Weboldalunkat meglátogatja.

A cookie-k célja a Weboldalak látogatói élményének javítása azáltal, hogy felismerhetővé teszik a Weboldalak számára a Látogató eszközét, megjegyzik a Látogató egyéni beállításait (például választott nyelvet) és így gördülékenyebb, személyre szabottabb szolgáltatásokat tud nyújtani az oldal.

A sütik révén Információkat kapunk arról, hogy a Weboldal mely részét hányan látogatták, segítenek felmérni a reklámok és a keresések hatékonyságát, valamint segítenek feltérképezni a Látogatói szokásokat azért, hogy minél átláthatóbbá, könnyebben kezelhetővé tudjuk alakítani az oldalunkat.

A begyűjtött cookie-kat a Weboldal Üzemeltetője továbbá az oldalon használt reklám rendszerek Üzemeltetői dolgozzák fel.

Abban az esetben, ha a cookie-kat blokkolja, a Weboldal bizonyos funkciói leállnak.

Ha részletesen tájékozódna a cookie-kal és a biztonságos böngészéssel kapcsolatban, keresse fel az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség alábbi Weboldalát: https://www.youronlinechoices.com/hu/

A Weboldalon alkalmazott Cookie-k

Munkamenet cookie-k

Ebbe a csoportba tartozó cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a Látogató használni tudja a Weboldal minden funkcióját. Ezek nélkül az oldalunk nem működik hibátlanul. A Weboldal böngészéséhez és funkciói használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a Látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Ebbe a kategóriába tartozó cookie-k a Weboldal böngészésének befejezése után automatikusan kitörlődnek a Látogató böngészőjéből.

Használatot támogató kényelmi cookie-k

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy Weboldalunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pld.: a szövegméret, betűtípus, hogy elfogadta-e a süti tájékoztatót, a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra elfogadnia a cookie tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. Személyazonosításra alkalmas adatokat azonban nem gyűjtenek. Ezek a cookie-k a Weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki. Ezt a cookie-t a Látogató böngészője tárolja és 1 hónap elteltével törlődik.

Fejlesztést segítő cookie-k

Ebbe a csoportba tartozó cookie-k információkat gyűjtenek a Weboldal használatáról (például a weblapok látogatottsága, az oldalon töltött idő, az oldalak látogatási sorrendje), mely információk segítségével javítani tudunk az oldalaink felépítésén.

Partnereink ezen sütik által értesülhetnek arról, ha egy Látogató az ő webhelyükről jutott el valamelyik webhelyünkre, és ha a látogatás során megvásárolta valamelyik termékünket vagy szolgáltatásunkat. Ezen sütik a vásárolt termék, szolgáltatás adatait is továbbítják. Személyazonosításra alkalmas adatokat azonban nem gyűjtenek. Ezek a cookie-k a Weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki. Ezeket a cookie-kat a Látogató böngészője tárolja és 1 hónap-2 év elteltével törlődik.

Egyes nevesített cookie-k

Google Analytics

A Google szolgáltatása révén a Weboldalunk használatával, forgalmával kapcsolatos információkról kapunk adatokat. A cookie jellege viselkedésfigyelő. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A Google Analytics segít abban is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google a Google-szolgáltatásokban. A Látogató anonimitása biztosított.

A cookie célja statisztikai adatok gyűjtése, mivel ezen cookie-k segítenek nyomon követni a Weboldal teljesítményét és javítani a Weboldal használhatóságát és a látogatói élményt. A cookie élettartama 1 év.

Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a Hirdetésközpontban: https://www.google.com/settings/ads 

A Google Adatvédelmi Irányelveket pedig itt találja: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Meta Pixel

A marketing tevékenység hatékonyságának mérésére és testre szabására szolgáló eszköz a Meta-n (Facebookon). A cookie célja a konverzió mérés és jellege nem viselkedésfigyelő. A Meta (Facebook) szolgáltatásainak igénybevétele során a Pixel a felhasználók személyes adatait küldi el a Meta (Facebook) részére. Az adatok a Facebook terméktől függően lehetnek elérhetőségek, illetve eseményadatok. A cookie élettartama 1 év.

Az alábbi linken érheti el, hogy a Facebook (Meta) pontosan milyen adatokat gyűjt: https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel 

Google Adwords Enhanced Conversions

A hirdetések optimalizálását szolgáló cookie. Az oldalra Látogató később a Google hálózatába tartozó Weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel fog találkozni. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a sütiket, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállításokat. A letiltást követően a Látogató számára nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok. A cookie célja a konverzió mérés. A cookie jellege nem viselkedésfigyelő. A cookie élettartama 2 év.

A cookie-k adatkezelésének a célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, nyomon követése, a holnap látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a Weboldallátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése.

A cookie-k adatkezelésének a jogalapja: Az un. munkamenet sütik, vagy a Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik, az állandó, mentett sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, mivel az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a Látogatók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához, valamint az Adatkezelőnek és a Látogatóknak érdeke fűződik a Weboldal rendeltetésszerű működtetéséhez és működéséhez, a funkciók és szolgáltatások nyújtásához.

Használatot támogató kényelmi cookie-k és a fejlesztést segítő cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az adatkezelés jogalapja a Weboldalra Látogató felhasználó hozzájárulása, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

A cookie-k törlése, beállításai, letiltása

A Látogató a böngészőjében tárolt cookie-kat bármikor törölheti a böngészője beállításai között.

A böngészők egy része automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a Látogató megakadályozza az automatikus elfogadást. A böngészők lehetővé teszik a cookie beállítások testre szabását.

A leggyakrabban használt böngészők cookie beállításaihoz segédletet itt találhat:

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-Weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-gb/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Safari https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/ibrw850f6c51/mac

 1. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Intézkedési határidők

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy személyazonosságával kapcsolatban, úgy a megerősítéséhez szükséges további információk nyújtását kérheti.

Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról és a rendeletben felsorolt információkról. Az Adatkezelő a kért személyes adatok másolatát ingyenesen az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett az adott naptári évben azonos adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatási kérelmet nyújt be, az Adatkezelő a további tájékoztatásért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha a Látogató érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy az adatkezelés céljára figyelemmel a hiányos adatok kiegészítését. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az elírást tartalmaz és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk

-ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

-ha az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, de a felhasználásának a korlátozását kéri

-ha már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védekezéshez

-ha tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai indokolatlan késedelem nélküli törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez (jogos érdek érvényesítéséhez) vagy jogok gyakorlásához.

Adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik Adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

Tiltakozás joga

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni.

Hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat a visszavonási kérelem nem érinti.

Hatósághoz fordulás joga

A panasztételi, vagy bírósághoz fordulás jogát a panasz és a hatósághoz fordulás joga című fejezet tartalmazza részletesen.

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Ön személyes adatai védelme érdekében műszaki, fizikai és szervezeti védelmet alkalmazunk. Adatai biztonságos szervereken tároljuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és védelmi szoftverek használatával. Az adatok biztonsága érdekében az alkalmazottainkat megismertetjük az adatvédelmi előírásokkal, és szigorúan felügyeljük azok betartását.

Az adatkezelést ellátó informatikai eszközöket úgy üzemeltetjük, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosított munkavállalók számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható és a jogosulatlan hozzáférés ellen szoftveresen és fizikailag is védett.

Az adatok biztonságát a következő konkrét intézkedésekkel védjük:

-az adatokhoz hozzáférő eszközöket szigorú jelszavas védelemének ellátásával,

-az adatokhoz való hozzáférés korlátozva van, így csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges

-védelmi szoftverek alkalmazásával megakadályozzuk az illetéktelen személyek hálózati hozzáférését,

-fizikai védelmet is alkalmazunk, így az adatokhoz hozzáférő eszközöket olyan elzárt helyiségben tároljuk, amelybe csak az Adatkezelő, vagy az az adatkezelésre feljogosított munkavállalója léphez be

-az Adatkezelő, vagy az adatkezelésre feljogosított munkavállalója a fizikai adathordozón lévő adatot a munkavégzésre kijelölt egyébként elzárt helyiségből nem viheti ki

-az adatokhoz jogosulatlan harmadik személy részére hozzáférést nem biztosítunk

-a tárhely szerverein tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt munkavállalók férhetnek hozzá

-az adatvesztés kockázatát biztonsági mentés készítésével csökkentjük minimálisra

-nyilvántartjuk az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az adatok megóvásában Ön is segíthet azzal, ha a webáruház regisztrációhoz használt jelszavát kellően bonyolult karakterekből állítja elő és gyakran megváltoztatja, továbbá gondoskodik arról, hogy jelszava ne legyen hozzáférhető jogosulatlan személy számára.

Weboldalunk tartalmaz más cégek Weboldalaira mutató linkeket. Ezen webhelyek és szolgáltatót által gyűjtött adatok biztonságáért és védelméért felelősséget nem vállalunk, hiszen az ellenőrzési körünkön kívül esik. Javasoljuk, hogy mindig olvassa el azon webhelyek és szolgáltatások adatvédelmi tájékoztatóját.

Kötelező adatkezelés időtartamának a felülvizsgálata

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgáljuk, hogy az általunk, illetve az Adatkezelőnk által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Kötelező adatkezelés például a fogyasztóvédelmi törvényen alapuló, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét dokumentáljuk, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrizzük és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Hatóság rendelkezésére bocsátjuk.

10. ADATVÉDELMI INCIDENS

Mit jelent az adatvédelmi incidens?

Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Mi az eljárás ilyen esetben?

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékeljük hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár (az Önt megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel jár) az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. Nem kell tájékoztatnunk Önt az Info. törvényben felsorolt esetekben (2011. évi CXII. törvény 25/K. § (2) bekezdése).

11. PANASZ ÉS A HATÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy lehetősége van panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://www.naih.hu/

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a fogyasztó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek